TUBE 20X8X8 STRAIGHT STEM

TUBE 20X8X8 STRAIGHT STEM

$10.35
Add to wishlist
Tube 20X8X8 Straight Valve Stem.

Dimensions:
  • SIZE: 20X7.00X8
  • SIZE: 20X8X8
  • VALVE STEM: STRAIGHT