TUBE 16X2125 STRAIGHT STEM ECONOMY

TUBE 16X2125 STRAIGHT STEM ECONOMY

$2.35
Add to wishlist
Tube 16X2125 Straight Stem, Economy Tube.

Dimensions:
  • SIZE: 16X2.125
  • VALVE STEM: STRAIGHT